Το δικό σου μονοπάτι καριέρας!

      

Αναπηρία και Απασχόληση

 

Με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές εκτιμήσεις στην Ελλάδα περίπου το 12-14% του πληθυσμού είναι άτομα με κάποια μορφή αναπηρίας, με ευρεία κλίμακα αιτίων, όπως γενετικοί παράγοντες έως ατυχήματα κυρίως τροχαία. Οι κινητικές αναπηρίες όλων των μορφών αποτελούν τα 3/5 του συνόλου των αναπηριών και ο πληθυσμός των κινητικά αναπήρων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου σε 550.000 άτομα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των κινητικά αναπήρων προέρχεται από τροχαία ατυχήματα που πλήττουν κυρίως τις ηλικίες από 18 έως 35 ετών κατεξοχήν ενεργό εργασιακό δυναμικό, άτομα που ήταν εργαζόμενοι ή έτοιμοι να μπουν στην αγορά εργασίας αντιπροσωπεύοντας σημαντικό εκπαιδευτικό επαγγελματικό και κοινωνικό κεφαλαίο το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες δυνητικά μπορούν να βρεθούν σε παρόμοια θέση.

Η διατήρηση της εργασίας για πολλά άτομα με επίκτητη αναπηρία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες στην δημιουργία μιας καινούργιας θετικής ταυτότητας εφόσον μπορεί το άτομο να συνεχίζει να είναι παραγωγικό και αποδοτικό στην εργασία του και να έχει την θετική υποστήριξη των συναδέλφων και των εργοδοτών του.  

Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές η πρόσληψη ενός εργαζόμενου με κινητική αναπηρία προβληματίζει τον εργοδότη τόσο λόγο πρακτικών ζητημάτων πρόσβασης, μετακίνησης και εργονομίας όσο και αμφιβολιών για το αν ένας εργαζόμενος με κινητική αναπηρία μπορεί να είναι παραγωγικός. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι με την σωστή ταύτιση εργαζόμενου και εργασιακής θέσης και με την απαιτούμενη υποστήριξη ένα άτομο με κινητική αναπηρία μπορεί να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην παραγωγική εργασία.